วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้ wbi ครั้งที่ 2

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน

(WEB-BASED INSTRUCTION : WBI) ครั้งที่  2

ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

 ชื่อทีม Memory
นางสาวสอลีห๊ะ สุและเลาะ รหัส 405709003
นางสาวเบญจวรร พุทธฤทธิ์ธิ์ รหัส 405709011
นายมะรอกิ มามะ รหัส 405709029
นายสมยศ ดีวิจิตร รหัส 405709030
นางสาวอัสมะ ม๊ะเร๊ะ รหัส 405709034
นางสาวอัสมาดี สาหะ รหัส 405709036

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา WBI ครั้งที่ 1

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชา เว็บช่วยสอน

Web-based Instruction1)  เกิดความรู้ความเข้าใจแนวคิดการสอนบนเว็บ การใช้ภาษา HTML เชื่อมโยงและนำไปสู่ประยุกต์ใช้จัดการเรียนรู้โดยใช้เว็บเป็นฐาน (Web-based Instruction: WBI) ในอาชีพครูได้ 2)  เกิดทักษะในการจัดทำโครงงาน (Project) เนื้อหาเกี่ยวข้องกับสาระรายวิชา สามารถทำโครงงานสำเร็จได้ 3)  เกิดทักษะการทำงานเป็นทีมเกิดการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ของรายวิชาผ่านการเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน (Team-based Learning: TBL) 4   มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร สร้างและเผยแพร่ผลงานของตนเองผ่านเว็บบล็อก และเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้

วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 11 : กิจกรรมการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 11 : กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา (Infomation Management for Education : IME) ครั้งที่ 11 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้


          เมื่อวันที่ 23-3-60 อาจารย์รายวิชาได้ไปราชการ ดั้งนั้นอาจารย์ให้แต่ละทีมเข้าไปทำงานกันที่ห้องสมุดเพื่อทำการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยทีมครูปิ่นโต ซึ่งมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้ 

สมาชิกในกลุ่ม

1. นางสาวสอลีห๊ะ สุและเลาะ      รหัส 405709003
2. นายอิมรอน สุหลง                รหัส 405709005
3. นางสาวเบญจวรรณ พุทธฤทธฺ์  รหัส 405709011
4. นางสาวโซฟียา เปาะจิ           รหัส 405709012
5. นางสาวอัสมะ มะเร๊ะ              รหัส 405709034
6. นายนิรสลัน จิใจ                   รหัส 405709038
        
หมายเหตุ:ดิฉัน นางสาว เบญจวรรณ พุทธฤทธฺ์(ติดภารกิจค่ะ) 
 • ซึ่งหัวหน้าทีมได้แบ่งให้ทีมทำงานดังนี้ :
 1. สร้าง Data Dict ในไฟล์ Google Sheet ที่อาจารย์ Shared ให้สอดคล้องกับ E-R Diagram อีกส่วนหนึ่งได้ตรวจสอบความถูกต้องของบทที่ 1 -3
 2. สร้าง E-R Diagram ต่อเพิ่มเติมจากตัวอย่างของทีมที่พัฒนาระบบทะเบียนนักเรียนที่อาจารย์ทำโครงร่างให้ (ใน Cacoo Cloud App)

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 10 : กิจกรรมการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 10 : กิจกรรมการเรียนรู้ 
สรุปการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา (Infomation Management for Education : IME) ครั้งที่ 10 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

 • โดยแต่ละทีมจะมีการนำเสนอ Context Diagram, ER-Diagram ,Data Dictionary ของระบบที่ตัวเองทำ และอาจารย์มีการแนะนำเพิ่มเติมในส่วนที่ผิดพลาดและไม่สมบูรณ์ 
 • อาจารย์บรรยายเพิ่มเติม ในหัวข้อ บทที่ 7 การพัฒนาเว็บไซต์เชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย PHP และอาจารย์ได้มอบหมายให้แต่ละทีมสร้างฐานข้อมูลระบบของกลุ่มที่ตัวเองทำใน phpmyAdmin

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 9 : กิจกรรมการเรียนรู้

  ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 9 : กิจกรรมการเรียนรู้ 
สรุปการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา (Infomation Management for Education : IME) ครั้งที่ 9 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้

1. แนะนําฐานข้อมูล MySQL
2. MySQL กับการติดตั้งใน XAMPP
3. การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
4. การสร้างฐานข้อมูล
5. การสร้างตารางในฐานข้อมูล
6. การเพิ่มข้อมูล
7. การกรอกข้อมูลผ่านฟอร์ม
8. การเพิ่มข้อมูลผ่านฟอร์ม
9. การแสดงข้อมลู
10.การแก้ไขข้อมลู
11.การลบข้อมูล
12. บทสรุป
 • ต่อไปให้แต่ละทีมเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6 ดังโจทย์ต่อไปนี้
1. จงเขียนโปรแกรมแสดงเลขจํานวนคู่ ระหว่าง 1-500 พร้อมกับนับว่ามีทั้งหมดกี่จํานวน
2.  จงเขียนโปรแกรมแสดงการคานวณสูตรคูณแม่ 2 ถึงแม่ 12
3. โปรแกรมตัดเกรด โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 
     ถ้าคะแนนรวม
  - 0-49 เกรด F
  - 50-59 เกรด D
  - 60-69 เกรด C
  - 70-79 เกรด B
  - 80-100 เกรด A
  คะแนนนอกเหนือจากนี้ เกรด เป็น * เขียนโปรแกรมด้วย PHP แสดงการคำนวณเกรดจากคะแนน 

  สมมติ 78
   ผลลัพท์

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 8 : กิจกรรมการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 8 : กิจกรรมการเรียนรู้

             สรุปการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา (Infomation Management for Education : IME) ครั้งที่ 8 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้ 

*** ให้แต่ละทีมมานำเสนอสิ่งที่ได้จากการลงพื้นที่ สามารถสรุปการพัฒนาระบบของแต่ละทีมได้ดังนี้
-ทีมครูคอมยุคใหม่ได้พัฒนาระบบสารสนเทศทะเบียนประวัตินักเรียน
-ทีม Captain ได้พัฒนาระบบสารสนเทศระบบเช๊คนักเรียนมาสาย
-ทีม ครูจ๋า ได้พัฒนาระบบสารสนเทศห้องสมุด
-ทีม ครูปิ่นโต ได้พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ
-ทีม Develop ได้พัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา

         ซึ่งแต่ละทีมก็ได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆฟัง อีกทั้งได้บอกปัญหาที่พบเจอกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่ที่ทีมตัวเองพัฒนาว่ามีปัญหาอะไรบ้าง และยังนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อให้ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และอาจารย์ได้บรรยายในหัวข้อ เทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม PHP เบื้องต้น ซึ่งมีเนื้อหา ดังนี้


1. แนะนําภาษา PHP
2. ขั้นตอนการทํางานของ PHP
3. การติดตั้ง XAMPP ภาษา PHP และ MySQL
4. EditPlus เครื่องมือเขียนรหัสต้นฉบับ
5. การเตรียมไดเรกทอรี่สําหรับ PHP 6. เริ่มต้นเขียนเว็บด้วยภาษา PHP
7. โปรแกรมแรกด้วย PHP
8. การเขียน PHP ร่วมกับเอชทีเอ็มแอล
9. ตัวแปรและการกําหนดค่า
10. ตัวดําเนินการ
11. คําสั่งแบบทางเลือกด้วย if
12. คําสั่งแบบทางเลือกด้วย switch
13. คําสั่งทําซ้ําแบบ for
14. คําสั่งทําซ้ําแบบ while
15. คําสั่งทําซ้ําแบบ do while
16. บทสรุป
          ท้ายสุด อาจารย์ได้มอบหมายแบบฝึกหัด เพื่อให้นักศึกษาทำความเข้าใจและนำสิ่งที่อาจารย์สอนมาประยุกต์ใช้ในการทำแบบฝึกหัด

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 7 : กิจกรรมการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 7 : กิจกรรมการเรียนรู้
          สรุปการเรียนรู้รายวิชา การจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา (Infomation Management for Education : IME) ครั้งที่ 7 ซึ่งมีประเด็นสำคัญดังนี้        วันนี้ได้มีการนำเสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ของแต่ละทีม ซึ่งทีมของของข้าพเจ้า มีชื่อทีมว่า ครูปิ่นโต ซึ่งมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้
 1. นางสาวสอลีห๊ะ   สุและเลาะ       รหัส 405709003
 2. นายอิมรอน   สุหลง                    รหัส 405709007
 3. นางสาวเบญจวรรณ  พุทธฤทธิ์  รหัส 405709011
 4. นางสาวโซฟียา   ปาะจิ               รหัส 405709012
 5. นางสาวอัสมะ   มะเร๊ะ                 รหัส 405709034
 6. นายนิรสลัน  จิใจ                        รหัส 405709038
          ได้นำเสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ โรงเรียนบ้านอ้อน นายอนันต์ ทะจะกัน เป็นผู้พัฒนา โดยมีผู้นำเสนอเสนอสาระสำคัญในเรื่องของการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งมีเนื้อหาสาระสำคัญดังนี้
 • ชื่อระบบ
 • ผู้พัฒนาระบบ
 • วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
 • ประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย
 • ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย
 • ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 • ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
  • กำหนดปัญหา
  • การวิเคราะห์
  • การออกแบบ
  • การพัฒนา
  • การทดสอบ
  • การติดตั้ง
 • เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ด้านฮาร์ดแวร์ และด้านซอฟต์แวร์ และการใช้แบบสอบถาม
 • ขอบเขตของระบบสารสนเทศ
 • ผลการประเมินหรือการนำระบบไปใช้
 • ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้
 • แนวทางที่จะนำไปใช้ทำโครงงาน
และช่วงสุดท้ายของการนำเสนอของทุกทีม อาจารญ์ผู้สอน ดร.ศิริชัย นามบุรี มีการเสนอแนะเกี่ยวกับนำเสนอ เช่น การใช้ภาษา เนื้อหาบนสไลค์  พิมพ์ผิด เนื้อหาแน่นไป เป็นต้น